Δράσεις

deco2Το ΚΥΜΑ πραγματοποιεί δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχοι την ανάπτυξη υπηρεσιών, τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για η-μάθηση και ταυτόχρονα τη διάχυση της τεχνογνωσίας στο σύνολο τηςΑκαδημαϊκής κοινότητας.

Οι δράσεις του ΚΥΜΑ αφορούν κυρίως στα παρακάτω:

  • Ενημέρωση και κατάρτιση των τεχνικών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν παρόμοιες υπηρεσίες για τα ιδρύματα τους
  • Ενημέρωση και κατάρτιση των μελών ΔΕΠ στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
  • Τεχνική Υποστήριξη των φορέων της GUNET έτσι ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες η-μάθησης και να προωθηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με η-μάθηση