Κανονισμός λειτουργίας

rulesΤο Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Multimedia Support Center) αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου-GUnet, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας όλων των ΑΕΙ της χώρας. Το ΚΥΜΑ παρέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη της η-μάθησης και στην παραγωγή πολυμέσων για η-μάθηση.

Σε ποιους απευθύνεται το ΚΥΜΑ;

Oι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, δηλαδή, στο διδακτικό, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των Πανεπιστημίων.

Το ΚΥΜΑ δεν περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών του μόνο στα Πανεπιστήμια. Είναι δυνατή η παροχή τους, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων, και σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με χρέωση. Σαφή προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις των χρηστών των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την παρακάτω προτεραιότητα.

Προτεραιότητα εξυπηρέτησης:

1

Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια έργων και δραστηριοτήτων της GUnet.

2

Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια έργων με τα Πανεπιστήμια.

3

Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια έργων με οργανισμούς του δημοσίου φορέα.

4

Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια έργων με οργανισμούς του ιδιωτικού φορέα.

Τι παρέχει το ΚΥΜΑ και υπό ποιες προϋποθέσεις

Οι υπηρεσίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Ελεύθερης χρήσης: Σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δικαιούχους (προσωπικό Πανεπιστημίων). Το κόστος χρήσης σε αυτή τη περίπτωση είναι ενταγμένο σε έργο της GUnet, χρηματοδοτούμενο είτε, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε, από ιδίους πόρους των ιδρυμάτων της GUnet, όπως συνδρομή ή από κοινού χρήση υπηρεσιών και εξοπλισμού των ιδρυμάτων μέσω της GUnet
 • Πιλοτικής χρήσης: Σημαίνει ότι η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη αλλά περιορισμένη και ενταγμένη στα πλαίσια γνωριμίας με αυτήν την υπηρεσία. Η χρήση και το αντίστοιχο κόστος σε αυτήν την περίπτωση είναι ενταγμένα σε έργο της GUnet
 • Στα πλαίσια έργων: Σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται αυστηρά στα πλαίσια έργων τα οποία έχουν προϋπολογίσει το κόστος χρήσης της, το οποίο και επωμίζονται

Οι παραγωγικές υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα είναι:

Παραγωγικές υπηρεσίες Κατηγορίες
Χρήση Αίθουσας Πολυμέσων Ενταγμένο σε έργο/ Πιλοτικής χρήσης
Επεξεργασία Video Ενταγμένο σε έργο/ Πιλοτικής χρήσης
Video On Demand Ελεύθερης χρήσης

Διαχείριση

Το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του ΚΥΜΑ είναι υπεύθυνο για:

 • Διεκπεραίωση αιτήσεων χρήσης της αίθουσας πολυμέσων του ΚΥΜΑ
 • Ομαλή καθημερινή λειτουργία και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού της αίθουσας πολυμέσων του ΚΥΜΑ
 • Τήρηση ημερολογίου χρήσης της αίθουσας πολυμέσων του ΚΥΜΑ
 • Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του ΚΥΜΑ
 • Διεξαγωγή δοκιμών διαλειτουργικότητας με αίθουσες τηλεκπαίδευσης
 • Διεξαγωγή δοκιμών νέων προϊόντων
 • Συντήρηση και αναβάθμιση των λογισμικών και servers που είναι εγκατεστημένα στο ΚΥΜΑ
 • Διαχείριση και αναβάθμιση των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από το ΚΥΜΑ
 • Παροχή των υπηρεσιών του ΚΥΜΑ
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με την η-μάθηση και την παραγωγή Πολυμέσων στα ΑΕΙ της χώρας