Στόχοι

Κύριος στόχος του ΚΥΜΑ είναι η συνεχής ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης των φοιτητών μέσω της χρήσης νέων υπηρεσιών η-μάθησης και τηλεκπαίδευσης, καθώς και η υποστήριξη του έργου του διδακτικού, ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εμπλοκής του ΚΥΜΑ σε παραγωγικές, αναπτυξιακές και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιοτική χρήση, την παραγωγή, την επεξεργασία και τη μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του ΚΥΜΑ είναι οι ακόλουθοι:

goals

  • Η προώθηση της χρήσης υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια που είναι μέλη του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.
  • Η διερεύνηση των τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς της παραγωγής και της χρήσης πολυμέσων, και η υποστήριξη υπηρεσιών η-μάθησης και τηλεκπαίδευσης
  • Η διερεύνηση των κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων για υποστήριξη της εκπαίδευσης με χρήση πολυμέσων
  • Η αναζήτηση βιώσιμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών η-μάθησης από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και τα ιδρύματα του