Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Η πρότυπη αίθουσα πολυμέσων του ΚΥΜΑ έχει σχεδιαστεί μεταξύ άλλων και για την παροχή υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση νοείται η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι είτε αμφίδρομη, είτε μονόδρομη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε σεναρίου τηλεκπαίδευσης που υλοποιείται.

Η αίθουσα πολυμέσων του ΚΥΜΑ διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την υποστήριξη Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης τόσο μέσω βιντεοδιάσκεψης, η οποία παρέχει πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, όσο και μέσω ζωντανής μετάδοσης, κατά την οποία η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων είναι μονόδρομη.

synchronous_tele-education