Τεχνική Υποστήριξη

Ένας από τους κύριους στόχους του Κέντρου Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων είναι η προώθηση της χρήσης ασύγχρονης, σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων στην εκπαίδευση από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και η ανάπτυξη παρόμοιων υπηρεσιών από τα ιδρύματα προκειμένου να είναι δυνατή η τοπική υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, το ΚΥΜΑ υποστηρίζει τα Κέντρα Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύων με την παροχή τεχνικών συμβουλών και προδιαγραφών, ακόμη και ολοκληρωμένων μελετών εάν απαιτηθεί.

support