Το ΚΥΜΑ

decoΤο Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Multimedia Support Center) παρέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη της η-μάθησης και στην παραγωγή πολυμέσων. Ταυτόχρονα υλοποιεί δράσεις σχετικές με τη διάχυση της τεχνογνωσίας στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από αυτήν.