Έναρξη: 1/12/2012. Διάρκεια: 24 μήνες.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Το έργο αυτό διερευνά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την ικανότητά τους να «ανακάμπτουν» από προκλήσεις της ζωής όπως η ανεργία, με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα online σύνολο «εργαλείων» που θα συμπεριλαμβάνει κάποιες θετικές προσεγγίσεις προαγωγής της υγείας, ένα σχήμα συνεντεύξεων για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή της ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και παροχή συμβουλών.

Η έρευνα διεξάγεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές αρχές και κοινωνικές οργανώσεις με στόχο την ανάπτυξη – μέσω της δια βίου μάθησης – μιας θετικής προσέγγισης της ευημερίας, αξιοποιώντας την θεωρία της ανθεκτικότητας. Υπάρχουν, επίσης, οφέλη στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου και οφέλη για τους εργοδότες, όπως το χαμηλότερο ποσοστό απουσίας λόγω ασθενείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο https://www.resilience-project.eu/.

Posted in: Έργα.
Last Modified: 11 Μαρτίου, 2016