Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων

Έναρξη: 1/3/2013. Λήξη: 31/10/2015.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» στοχεύει στην οριζόντια υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με τις δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών, ανοικτών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν, τόσο στους φοιτητές/σπουδαστές, όσο και στο ευρύ κοινό.

Επιγραμματικά, οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες:

 • Σχεδιασμός, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων Open eClass
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία πλατφόρμας δημοσιοποίησης βιντεοδιαλέξεων
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και υποστήριξη οριζόντιας πύλης αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων (πύλη συνάθροισης μεταδεδομένων)
 • Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, συγγραφή προδιαγραφών και πιστοποίηση συμβατότητας
 • Φιλοξενία ανοικτών μαθημάτων των Ιδρυμάτων, ώστε να πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης κεντρικών υπηρεσιών
 • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας υπηρεσιών φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων, καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων χρήσης
 • Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών
 • Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο http://project.opencourses.gr .

PRISSM – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Έναρξη: 1/1/2014. Διάρκεια: 10 μήνες.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm, EETAA

Το έργο PRISSM αφορά στην «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού των δήμων – Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη» (“Promotion of Integration in the Planning and Provision of Social Services within Local Authorities through municipal staff vocational training- A Lever for Local Development”). Το έργο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης», υποπρόγραμμα «Leonardo Da Vinci», Δράση «Transfer of Innovation» και στοχεύει στο σχεδιασμό ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για στελέχη Δήμων που εργάζονται σε Διευθύνσεις / Τμήματα ή Υπηρεσίες ή ακόμη και νομικά πρόσωπα υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα βασικός σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα αυτό, το οποίο, με τις αναγκαίες προσαρμογές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εκπαίδευση που θα παρέχεται είναι συμβατική για τα στελέχη των δήμων-εταίρων του Έργου και εξ αποστάσεως για στελέχη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή της GUnet αφορά στην εγκατάσταση κατάλληλης πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης η οποία θα υποστηρίζει τις δράσεις Τηλεκατάρτισης, και παράλληλα θα οργανώνει και θα παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί προσδίδοντας του παραμένουσα αξία και πέραν των στενών χρονικών ορίων του έργου.

Ιστότοπος: https://www.prissm-eu.com/ και eclass.eetaa.gr.

Social Literacy Training for Public Sector Staff

Έναρξη: 1/1/2013. Διάρκεια: 24 μήνες.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

O Κοινωνικός Αλφαβητισμός αφορά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, γνώσεων και θετικών ανθρώπινων αξιών που προκαλούν την επιθυμία και την ικανότητα στον άνθρωπο να δρα θετικά και υπεύθυνα σε μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά στις μέρες μας ο όρος αφορά στην απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση που συνδέονται με την προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς και την ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ορθή συμπεριφορά και γλώσσα​, δηλαδή, με τη χρήση κυρίαρχου λόγου, οι κοινωνικά-εγγράμματοι πολίτες καταφέρνουν να  ανοίγουν δρόμους προς τα κοινωνικά αγαθά και τις εξουσίες της κοινωνίας.

Η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει επικεντρωθεί στη διδασκαλία των πολιτών προκειμένου να βελτιώσουν τις «κοινωνικές δεξιότητές» τους, τις «δεξιότητες επικοινωνίας», ή τις «δεξιότητες οργάνωσης». Όμως, στην ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία του σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε από αυτό το αυστηρό ορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων σε μια ευρύτερη κατανόηση του Κοινωνικού Αλφαβητισμού: Η ικανότητα ενός ατόμου να αλληλεπιδρά με επιτυχία με τον κόσμο του  ως μέλος της οικογένειας, ως εργαζόμενος, ως πολίτης και ως δια βίου μαθητής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο https://www.social-literacy.eu.

RESILIENCE – a key skill for education and job

Έναρξη: 1/12/2012. Διάρκεια: 24 μήνες.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Το έργο αυτό διερευνά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την ικανότητά τους να «ανακάμπτουν» από προκλήσεις της ζωής όπως η ανεργία, με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα online σύνολο «εργαλείων» που θα συμπεριλαμβάνει κάποιες θετικές προσεγγίσεις προαγωγής της υγείας, ένα σχήμα συνεντεύξεων για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή της ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και παροχή συμβουλών.

Η έρευνα διεξάγεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές αρχές και κοινωνικές οργανώσεις με στόχο την ανάπτυξη – μέσω της δια βίου μάθησης – μιας θετικής προσέγγισης της ευημερίας, αξιοποιώντας την θεωρία της ανθεκτικότητας. Υπάρχουν, επίσης, οφέλη στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου και οφέλη για τους εργοδότες, όπως το χαμηλότερο ποσοστό απουσίας λόγω ασθενείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο https://www.resilience-project.eu/.

ARTIP – Awareness Raising and Training for the Istanbul Protocol

Έναρξη: 1/1/2011. Διάρκεια: 27 μήνες.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σκοπός του προγράμματος ήταν  να αυξηθεί, στις ευρωπαϊκές χώρες, η γνώση και η πραγματική  χρήστη του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης, ενός εγχειριδίου, που έχει υιοθετήσει ο ΟΗΕ, για την έρευνα και την τεκμηρίωση των υποθέσεων καταγγελιών βασανιστηρίων  και άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

Με επικεφαλή το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μέσω του δικτυακού τόπου και των εκδηλώσεων διάχυσης αποτελεσμάτων, παρέχεται  το υλικό στους ενδιαφερόμενους λειτουργούς που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. O στόχος του προγράμματος ART-IP  είναι η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα και τα οφέλη από μια διεξοδική τεκμηρίωση των βασανιστηρίων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης Συνεπώς, οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθες:

 • νομικοί σύμβουλοι και δικαστικές αρχές-
 • γιατροί κάθε ειδικότητας- ψυχίατροι / ψυχολόγοι-
 • υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες ασύλου-
 • θεραπευτικά κέντρα και το προσωπικό τους-
 • οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και γενικά όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το υλικό είναι διαθέσιμο στο URL: https://www.istanbulprotocol.info

Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ/ΙΤΑ

Έναρξη: 1/4/2009. Διάρκεια: 6 μήνες

Χρηματοδότηση: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)

Το έργο αφορούσε στην αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ – ΙΤΑ (http://elearn.kedke.gr) τόσο σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και διανομής πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Α. Ανάπτυξη υποσυστήματος (υπηρεσίας) διαχείρισης αιτήσεων για ζωντανή μετάδοση καταρτίσεων και ανακοινώσεων προγραμματισμένων ζωντανών μεταδόσεων.

Β. Ανάπτυξη υποσυστήματος (υπηρεσίας) μεταφόρτωσης και διαχείρισης αρχείων βίντεο και των σχετικών μεταδεδομένων τους καθώς και αναζήτησης αρχείων βίντεο βάσει των μεταδεδομένων.

Υπηρεσίες Τηλε-εκπαίδευσης για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet (Πρόσκληση 98)

Έναρξη: 1/5/2005, Διάρκεια: 11 μήνες.

Το συγκεκριμένο έργο εστίασε στις ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπαίδευση – Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων της GUnet
 • Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης καθώς και επιστημονικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια/διαλέξεις και τηλεσυνεργασία μελών ΔΕΠ
 • Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής του

Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα – Στόχος Ισότητας – ΓΕΝΕΣΙΣ

Έναρξη: 1/9/06, Διάρκεια: 6 μήνες.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος ο καθ. Πανηγυράκης. H συμμετοχή της GUnet στο έργο ΓΕΝΕΣΙΣ αφορούσε στη δημιουργία μίας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την παροχή ενός ηλεκτρονικού μαθήματος με το συνδυασμό ήχου, διαφανειών, κειμένου, και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης.
Σχετικοί σύνδεσμοι: www.aueb.gr/genesis (ιστότοπος έργου) και mc.gunet.gr/genesis (ιστότοπος μαθήματος).

Bίντεο Plus,«Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» -IPTV

Έναρξη: 1/04/2007, Διάρκεια: 12 μήνες
Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet σχεδίασε και υλοποίησε για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) την υπηρεσία «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» (iptv).Το ΕΔΕΤ παρέχει στους φορείς του (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.) και τους χρήστες τους την υπηρεσία αυτή. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναμεταδίδει ψηφιακά κανάλια, επίγεια (DVB-T) και Διαδικτύου.
Σχετικός σύνδεσμος: iptv.grnet.gr

Helping Parents to Help their Children Excel in Mathematics and Science – SMASH (Success in MAth and Science at Home)

Έναρξη: 1/12/07. Διάρκεια: 24 μήνες.

Σε μία εποχή που τα μαθηματικά και η επιστήμη αποτελούσαν τα ουσιαστικά εργαλεία γνώσης για τις βάσεις και τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης, διεθνείς μελέτες σπουδαστών στην Ευρώπη (π.χ. TIMSS, PISA) δείχνουν την έλλειψη μαθηματικής και επιστημονικής ικανότητας για ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των σπουδαστών.

Αναγνωρίζοντας το πρωταρχικό ρόλο των γονέων στη μάθηση των παιδιών, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να βελτιώσει τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα στα μαθηματικά και την επιστήμη με την καλλιέργεια των εγχώριων πολιτισμών ως αφετηρία για την εκμάθηση των νέων. Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας κατάρτισης στους γονείς, στην Ευρώπη, ο εξοπλισμός με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, και πόρους ώστε να παρέχει τις επαγγελματικές οδηγίες στους γονείς των παιδιών του δημοτικού σχολείου και Γυμνασίων (ηλικίες 6-15) στο πώς στην να στηρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους στα μαθηματικά και την επιστήμη.

To GUnet είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της βάσης γνώσεως και υπηρεσιών η-μάθησης του SMASH.
Αυτή είναι διαθέσιμη στο URL: www.projectsmash.net